Upravni spor

Zakonom o upravnim sporovima uređuje se predmet upravnog spora, nadležnost za rešavanje upravnih sporova, stranke, pravila postupka, pravna sredstva i izvršenje donetih sudskih presuda. Ovim zakonom obezbeđuje se sudska zaštita pojedinačnih prava i pravnih interesa, kao i zakonitost rešavanja u upravnim i drugim Ustavom i zakonom predviđenim pojedinačnim stvarima. U upravnom sporu sud odlučuje na osnovu zakona, u razumnom roku, na podlozi činjenica utvrđenih na usmenoj javnoj raspravi. Sud u upravnom sporu odlučuje i o zakonitosti drugih konačnih pojedinačnih akata kada je to zakonom predviđeno.
Upravni spor može se pokrenuti:

  • protiv upravnog akta donetog u drugom stepenu,
  • protiv prvostepenog upravnog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom postupku,
  • kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt (ćutanje uprave), pod uslovima predviđenim zakonom.

U upravnom sporu sud odlučuje o zakonitosti konačnih upravnih akata, osim onih za koje je predviđena drugačija sudska zaštita. U upravnom sporu sud odlučuje i o zakonitosti konačnih pojedinačnih akata kojima se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu kojih u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita.
Stranke u upravnom sporu jesu:

  • tužilac – fizičko, pravno ili drugo lice ako smatra da mu je upravnim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovan interes, kao i državni organ, organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organizacija, deo privrednog društva sa ovlašćenjima u pravnom prometu, naselje, grupa lica i drugi koji nemaju svojstvo pravnog lica, mogu pokrenuti upravni spor ako mogu da budu nosioci prava i obaveza o kojima se rešavalo u upravnom postupku. Ako je upravnim aktom povređen zakon na štetu javnog interesa, upravni spor može pokrenuti nadležni javni tužilac. Ako su upravnim aktom povređena imovinska prava i interesi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, upravni spor može da pokrene i nadležno javno pravobranilaštvo,
  • tuženi – organ čiji se upravni akt osporava, odnosno organ koji po zahtevu, odnosno po žalbi stranke nije doneo upravni akt, i
  • zainteresovano lice – lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta bilo na štetu.
TOP