Upravni postupak

Zakon o opštem upravnom postupku primenjuje se na postupanje u svim upravnim stvarima.

Upravni postupak je skup pravila koja državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja, primenjuju kada postupaju u upravnim stvarima.
Upravna stvar jeste pojedinačna situacija u kojoj organ, neposredno primenjujući zakone, druge propise i opšte akte, pravno ili faktički utiče na položaj stranke tako sto donosi upravne akte, garantne akte, zaključuje upravne ugovore, preduzima upravne radnje i pruža javne usluge.

TOP