Tužbe protiv banaka

Prilikom naplate troškova obrade kredita banke nisu svojim klijentima specifikovale od čega se pomenuti troškovi sastoje, stoga su odredbe ugovora o kreditima kojima se predviđalo plaćanje ovih troškova ništave. Vrhovni Kasacioni sud je zauzeo stanovište da su banke postupale nezakonito kada su naplaćivale troškove obrade kredita na opisani našin, na osnovu čega klijenti imaju pravo da podnose tužbe protiv banaka kojima traže da im se vrati iznos koji su platili uvećan za zakonsku zateznu kamatu počev od momenta isplate troška na ime obrade kredita.

Sve je više pravnosnažnih sudskih presuda u korist klijenata banke, raspitajte se o svojim pravima kod advokata u Advokatskoj kancelariji Čamagić M. Kristina.

TOP