Radno pravo

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ureduju se Zakonom o radu i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Takođe, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu samo kada je to određeno ovim zakonom. Opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, među tim navedenim aktima poslodavca ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada za zaposlenog od onih koji su propisani zakonom. Odredbe ovog zakona primenjuju se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg, stranog, fizičkog ili pravnog lica (poslodavac), na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zaposlene u javnim službama, na zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane poslodavca, kao i na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije.

Za sve nedoumice oko ovog prava, možete kontaktirati naš tim advokata.

TOP