Prekršajno pravo

Advokatska kancelarija Čamagić, pridaje veliku pažnju prekršajnom pravu i naši su advokati u toku sa najaktuelnijim izmenama u ovoj oblasti, pored osnovnog zakona o prekršajima, ovu oblast uređuju i mnogi drugi propisi. Ako je protiv Vas pokrenut prekršajni postupak (ili možda i krivični postupak) važno je da što pre angažujete advokata kako bi se zaštitili od pogoršavanja svog pravnog položaja ili od pogrešne odbrane.

Za razliku od krivičnog postupka, za prekršajni postupak je propisan manji opseg kazni koje se primenjuju prema licu koje je u činiocima prekršaja, međutim te kazne nisu nikako za podcenjivanje. Često kazne za prekršaje mogu biti novčane kazne za fizička i pravna lica, a osim novčane za fizička i odgovorna lica mogu se primeniti kazna rada u javnom interesu pa čak i kazna zatvora.

Naš advokat za prekršaje će hitro odreagovati ako Vam je potrebna odbrana u prekršajnom postupku, pred prekršajnim sudom ili pred drugim organom.

Oblasti prekršaja u kojima najčešće postupa naš advokat su:

  • Prekršaji kod deviznog poslovanja
  • Poreski prekršaji
  • Prekršaji u oblasti javnih prihoda
  • Spoljno-trgovinski prekršaji
  • Prekršaji u prometu robe i usluga
  • Carinski prekršaji
  • Prekršaji iz oblasti životne sredine
  • Prekršaji kod trgovanja hartijama od vrednosti

U svom radu i zastupanju klijenta, bavimo se uglavnom najtežim prekršajima. Saobraćajnim prekršajima se ne bavimo.

Pored fizičkih lica za prekršaje takođe često odgovaraju pravna lica, koja redovno branimo u prekršajnom postupku. Pravno lice u prekršajnom postupku zastupa njegov zastupnik – ovlašćeni predstavnik – koji zastupa pravno lice na osnovu zakona, statuta ili drugog akta pravnog akta, a po punomoćuju koje se daje advokatu. Dalje tokom postupka pravno lice može zastupati advokat za prekršaje, što je i najbolji modalitet.

Pored okrivljenog fizičkog lica za prekršaj mogu odgovarati i njegovi roditelji ili staraoci. Do toga dolazi u situaciji kada se radi o maloletnom učiniocu. Ova vrsta odgovornosti podrazumeva da je dete učinilo prekršaj zbog propuštanja dužne pažnje od strane roditelja odnosno staraoca, koji je tu pažnju mogao i morao da vrši. Naročito u ovim situacijama, zastupanje od strane odličnog advokata za prekršaje može biti veoma korisno.

TOP