Privatna tužba

Šta je privatna tužba? Privatna tužba regulisana je čl. 65 Zakonika o krivičnom postupku. Tužba se podnosi nadležnom sudu i predstavlja inicijalni akt kojim oštećeni (sada kao privatni tužilac) pokreće krivični postupak protiv okrivljenog za krivična dela koje Krivični zakonik propisuje da se gone po privatnoj tužbi. Šta privatna tužba treba da sadrži? Privatna tužba

privredno pravo

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu Zakon o radu detaljno propisuje koji otkazni razlozi se moraju ispoštovati, kao i da je poslodavac u obavezi da ispoštuje određenu proceduru. Ukoliko se poslodavac ipak ogluši o obavezujuća zakonska pravila koja su vezana za otkaz ugovora o radu, tada je reč o nezakonitom otkazu. Pravo na otkaz ugovora o radu

tužbe protiv banaka

Alimentacija

Termin alimentacija za dete podrazumeva pokrivanje troškova života deteta, koji obuhvataju: hranu, odeću, školovanje, lečenje itd (odnosno izdržavanje deteta). Ako oba roditelja učestvuju u izdržavanju deteta, izdržavanje će se deliti na način koji je utvrđen sporazumom o razvodu braka ili kako je sud to odredio nakon presude po tužbi za razvod braka. Iznos alimentacije koji

Osnivanje i registracija firme

Advokatska kancelarija Čamagić M. Kristina pruža pravne usluge potrebne za osnivanje i registraciju firme u Srbiji kod Agencije za privredne registre Republike Srbije. Usluga osnivanja i registracije firme obuhvata: – pravno savetovanje tokom kompletnog postupka za osnivanje firme – izbor pravne forme – definisanje pretežne delatnosti, a kod privrednog društva i svih ostalih delatnosti –

Razvod braka

Brak se može razvesti na dva načina.   Prvi način jeste sporazumni razvod za koji je potrebno da se supružnici sporazumeju o svim pitanjima značajnim za razvod braka ( poveravanje deteta, deoba imovine, visina doprinsa za izdržavanje deteta i način održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem ), a drugi način je razvod po tužbi,

Oportunitet

  Oportunitet ili odlaganje krivičnog gonjenja, znači da će tužilaštvo odbaciti krivičnu prijavu protiv osumnjičenog, ukoliko on prethodno ispuni neku obavezu koju je preuzeo, a u dogovoru sa tužilaštvom.Kada se može primeniti oportunitet? Prema najšire prihvaćenoj praksi institut oportuniteta moguće je primeniti do određivanja glavnog pretresa ili ročišta za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku.

nasledno pravo

TESTAMENT

Zaveštanje predstavlja jednostranu, ličnu i opozivu izjavu volje za to sposobnog lica kojom raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Izjava volje mora biti slobodna, stvarna i ozbiljna. Uslov za sastav testamenta je da lice bude sposobno za rasuđivanje i da ima navršenih 15 godina života. Zaveštalac mora imati nameru da sačini testament (animus testandi) koja

TOP