advokat camagic m. kristina logo

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju  primalac izdržavanja se obavezuje da se, nakon njegove smrti, na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Primalac izdržavanja

Bračni ugovor

  Porodični zakon je 2005. godine u naše zakonodavstvo uveo institut bračnog ugovora. Prema članu 188  Porodičnog zakona, supružnici, odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor). Dakle, zakon predviđa dve mogućnosti. Prva mogućnost se odnosi na buduće supružnike koji, pre nego što stupe u brak,  mogu ugovorom

advokat u beogradu

Promet nepokretnosti

Promet nepokretnosti predstavlja prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom, uz naknadu ili bez naknade. Prometom nepokretnosti smatra se i prenos prava korišćenja na nepokretnosti koja je u javnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja na datu nepokretnosti. Prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno se prenosi i pravo svojine

porodično pravo

Vršenje roditeljskog prava

Roditelji roditeljsko pravo vrše zajednički i sporazumno kada vode zajednički život. Takođe, roditelji roditeljsko pravo vrše zajednički i sporazumno i kada ne vode zajednički život ukoliko zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i ako sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta. Sta je sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava? Sporazum o

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici Nasiljem u porodici smatra se ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Dakle, nasilje u porodici jeste: – nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede; – izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu; – prisiljavanje na seksualni odnos;

Imovinskopravni zahtev

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE KRIVIČNIM DELOM OŠTEĆENI OSTVARUJE PODNOŠENJEM IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA U KRIVIČNOM POSTUPKU Oštećeni je uopšteno pravni naziv za žrtvu krivičnog dela, odnosno lice koje, usled izvršenog krivičnog dela, trpi materijalnu i/ili nematerijalnu štetu: fizički bol (povrede), psihičke patnje, uništenje ili oštećenje imovine, umanjenje imovine ili sprečavanje njenog uvećanja, strah, grubi napad na

Ponuda

Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor, cl. 32 Zakon o obligacionim odnosima. Ako su ugovorne strane posle postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne tačke za kasnije ugovor se smatra zaključenim, a sporedne tačke, ako

Legalizacija objekata

Zakonom o ozakonjenju objekata uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (nezakonito izgrađeni objekti), kao i uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, i druga pitanja od značaja za ozakonjenje. Sve gore navedeno, odnosi se i na pomoćne i

Ugovori

Zakon o obligacionim odnosima ima najveći značaj kada je reč o pravnoj materiji ugovornog prava. Ugovor predstavlja najvažniji izvor obligacija, čini ga saglasnost volja najmanje dve strane ugovornice koja proizvodi pravna dejstva. Smatra se da je ugovor zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, a koji se razlikuju od ugovora do

TOP